Skip to main content

Turkey Software Quality Report 2013 - Türkiye Yazılım Kalitesi Raporu 2013


Yazılım kalitesi adına yapılan ender araştırmalardan birisi olan "Turkey Software Quality Report" Turkish Testing Board (TTB) tarafından 2013 için yapıldı. 2011 yılından itibaren her yıl yapılan bu araştırmanın daha önceki özetlerine bakmak isterseniz konu üstüne yazdığın yazıya buradan ulaşabilirsiniz. Bu sene için yapılan araştırmada da her yıl olduğu gibi bir anket üzerinden kişilerin düşünceleri toplanarak sonuçları grafikler halinde sunulmuştur. Bu yazımda Turkey Software Quality Report (kısaca TSQR 2013) olarak adlandırılan çalışmanın üzerine düşüncelerimi bulabilirsiniz.

Öncelikle vurgulanması gereken konu TTB tarafından geçen yıllarda yapılan araştırma ülke çapında yankı bulurken; bu yılki araştırma sonuçları International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) tarafından 70 farklı ülkede yayınlandı. Bu anlamda bakıldığıda daha başarılı bir çalışma olmasını beklemekteyim. Bu sene düzenlenen Testistanbul konferasının konusunun "Testin Geleceği: Yeni Test Teknikleri ve Metodolojileri" olmasından dolayı "test teknikleri" konusuna daha fazla önem verilmiştir. Raporun giriş kısmında ise özetle "geçen seneki rapora oranla bu sene Türk yazılım testi sektöründe belirgin bir gelişme gözlenmiştir" şeklinde yorum yapılmıştır. Bu raporda benim açımdan öne çıkan bazı başlıkla ise şu şekildedir: 

Mobil testlerde aşılması gereken en büyük sorun nedir? 

Sorusu ve verilen cevaplar. Mobil cihazların hayatımıza hızla girmesinden sonra kişilerin masa üstü ve dizüstü bilgisayarlardaki alışkanlıklarının mobil cihazlardan da beklemesiyle birlikte mobil cihazlarda test konusu önem kazandı. Piyasadaki mobil cihaz çesitliliği hem işletim sistemi hem marka hemde ekran boyutlarından dolayı daha farklı test senaryolarını hayatımıza soktu. Gelecekteki öngörü ise daha fazla mobil cihaz kullanımının olacagı yönündedir. Araştırmada verilen cevaplarda ise en cok "platform sayıları" %54 ile en büyük sorun olarak görülmüş daha sonra ise yaklaşık %50 ile "test ortamları" seçilmiştir ve daha altlarda ise "sistem uyumluluğu" ve "güvenlik" sorunları gösterilmiştir. Yorum kısmında ise mobil tarafın yön verici (game changing) olarak nitelendirilmiş ve gelecekte mobil testlerin daha fazla olacağı yönünde yorum yapılmıştır.

TSQR - 2013: Mobil Testler

Araştırmacı (Exploratory) Testten Ne anlıyorsunuz?

Araştırmacı test Cem Kaner ile temelleri atılmış daha sonra James Marcus Bach katkısıyla daha farklı boyuta erişmiş bir test tekniğidir. Temelinde araştırma - öğrenme - test etme - yorumlama şeklinde tekrar eden bir döngü ile uygulama parçalara bölünerek disiplinli bir şekilde ve deneyimlerden yararlanılarak uygulanır. Önemli noktaları şunlardır: her nekadar deneyim temelli bir test tekniği olsa da testi yapan kişi test boyunca öğrenir ve öğrendikce daha iyi testler yapar, bu testleri de bir disiplin dahilinde yapar şeklindedir. Yani deneyim, disiplin, öğrenme, araştırma anahtar sözcüklerdir. 

TSQR - 2013: Araştırmacı Test

Araştırmanın sonucunda ise çoğunluk  yaklaşık %40'lık bir kesim "araştırmacı testi herkes yapabilir" demiştir. Araştırmacı testi yapmak için bu test tekniğinin detayları bilmek gerekir herkes doğaçlama birşeyler yapabilir fakat bu yapılan testlerin araştırmacı test olabilmesi mümkün değildir. Ad-hoc, maymun (monkey testing) testi şeklinde bir test yaklaşımı olabilir ancak. Sonuc olarak ise aynı başarı elde edilmesi beklenmemelidir. Buradan çıkaracak sonuç aslında araştırmaya katılan çoğunluk araştırmacı testin ne olduğunu henüz bilmiyor. Araştırmacı test hakkında bilgi sahibi olanların ise yaklaşık % 37 oranla "araştırmacı test öğrenme, tasarlama, uygulama yapmaktır" şeklinde cevabı vermiştir. Fakat birden fazla cevap verilebilğinden bu kişilerin bir kısmının bilinçsiz olarak bunu işaretlediği unutulmamalıdır. Yukarıdaki grafikten görülüceği üzere çok çeşitli cevaplar verilmiştir. Bölümün sonunda gelecek ile ilgili beklenti olarak şunlar söylenmiştir: test uzmanlarının sistematik test teknikleri üzerine daha fazla durduğunda araştırmacı test tekniği tamamlayıcı olacaktır. Ayrıca tek başına; risk analizi, test oturumları ve liste olması durumunda ise maymun testlerinden farklılaşacaktır.

Test uzmanlarından beklediğiniz özellikler nelerdir?

Test işi sadece bir alanda uzmanlaşarak yapılacak bir iş değildir. Farklı uzmanlıklardan yeterli düzeyde bilmek gerektirir. Bu sayede neyi ne kadar test etmesi ve eksik olan bilgileri bu sayede tamamlayabilir. Bazen bazı durumlarda bazı özellikler daha fazla ihtiyaç duyurlur. İletişim becerilerinin daha fazla ihtiyaç duyulması ise genelde yazılı ve kurallı çalışmayan bireysel beceriler ve ilişkiler ile çözüm aranan gruplarda ihityaç duyulur. Aynı şekilde teknik bilgiden daha çok domain bilgisi ise bankacılık gibi detayları fazla olan alanlarda ihtiyaç duyulan bir gereksinimdir. Bu soruya cevap veren grupların biraz daha ideal olmayan çalışma ortamı ve alan bilgisinin ön planda olduğu sektörlerden geldiğini söylemek çok yanlış olmayacaktır.

TSQR - 2013: Test Yetenekleri

Bölümün sonunda gelecek beklentisi olarak şunlar söylenmiştir: test kuşkusuz bir teknik disiplindir ve hem teknik hem de iletişim becerileri gerektirir, test uzmanları projelerin başarılı olmalarında önemli bir görev üstlenir bu yüzden gelecekte daha çok projelerde test uzmanlığı daha fazla aranır görev olacaktır. Daha iyi bir test uzmanı olmak için teknik bilgiyi geliştirmeli ve yapılan işler için daha testler yapmalı.

Test aktivitelerinden kimler sorumlu?

TSQR - 2013: Test Sorumlusu

Bu raporda yazılım test uzmanlarına firmaların veya firmaları yöneten kişilerin bakış açısını ortaya koymak adına ne kadar test uzmanı barındırdığı veya test işlerini kimlere yaptırdığını ortaya koyan bir bölüm genelde oluyor. Bu bölüme bakacak olur isek, 2012 ve 2013 verilen cevaplardan ortaya çıkan sonuçları değerlendirebiliriz. Örneğin 2012 yılında %70'lik bir kesim "test işlerini test uzmanları yapıyor" derken 2013'te bu oran %73'e yükselmiş. Burada dikkat edilecek başka bir konu ise harici kaynak veya outsource ile test işini yerine getirmek konusunda oran %7.8'den %12.7'ye yükselmiş. Yani test işini yine test uzmanları yapma yönünde artış yaşanmış. Artış aynı zamandan test yapan yazılımcı (%23'ten %30'a) ve test yapan iş analisti (%46'dan %49'a) açısındanda artmış görünüyor. Sevindirici bir diğer gelişme ise test yapan son kullanıcılar, buradaki düşüş %27'den %17'ye olmuş. Yani test işini son kullanıcıya bırakmanın yanlış olduğu konusunda ortak bir düşünce hakim. Bu bölümün sonundaki yorum kısmında ise gelecekte, olgunlaşmış bir test endüstrisinde, test görevinin %100'nü test eğitimi alan kişilerin yapıcağı yönünde.

Popular posts for software testing and automation

Selenium Error "Element is not currently interactable and may not be manipulated"

Selenium webdriver can drive different browsers like as Firefox, Chrome or Internet Explorer. These browsers actually cover the majority of internet users, so testing these browsers possibly covers the 90% of the internet users. However, there is no guaranty that the same automation scripts can work without a failure on these three browsers. For this reason, automation code should be error-prone for the browsers you want to cover. The following error is caught when the test script run for Chrome and Internet Explorer, but surprisingly there is no error for the Firefox. Selenium gives an error like below: Traceback (most recent call last):   File "D:\workspace\sample_project\sample_run.py", line 10, in <module>     m.login()   File "D:\workspace\ sample_project \test_case_imps.py", line 335, in login     driver.find_element_by_id("id_username").clear()   File "C:\Python27\lib\site-packages\selenium-2.35.0-py2.7.egg\selenium\webdriver\r

Change Default Timeout and Wait Time of Capybara

One of the biggest challenge for automation is handling timeout problem. Most of the time, timeout is 60 seconds but it may sometimes not enough if you have badly designed asynchronous calls or the third party ajax calls. This makes handling timeout more complex. set large enough to tolerate network related problems. For Selenium based automation frameworks, like Capybara, default Webdriver timeout is set to Net::ReadTimeout (Net::ReadTimeout) Changing ReadTimeout If you have timeout problem for Capybara, it gives an error like above. This means that the page is not fully loaded in given timeout period. Even you can see that page is loaded correctly but webdriver wait until the Ajax calls finish. class BufferedIO #:nodoc: internal use only def initialize (io) @io = io @read_timeout = 60 @continue_timeout = nil @debug_output = nil @rbuf = '' end . . . . . def rbuf_fill beg

Create an Alias for Interactive Console Work: Selenium and Capybara

If you are working on shell most of the time Aliases are very helpfull and time saving. For testing purposes you can use Alias for getting ready your test suites. In this post, I want to explain both running Selenium and Capybara on console and creating aliases for each.  This post is for Windows machines, if you are using Unix-like see   this post . Creating Scripts for Selenium and Capybara First of all, it is assumed that you have installed Selenium and Capybara correctly and they work on your machines. If you haven't installed, you can see my previous posts. I am using the Selenium with Python and the Capybara with Ruby. You can use several different language for Selenium but Capybara works only with Ruby.  Create scripts in a directory called scripts (in your home folder, like as  ~/scripts ) for your automation tool as following, save them as capybara.rb, sel.py :  Creating Aliases Depends on your favourite shell, you need to add the alias to .bashrc bash

Page-Object Pattern for Selenium Test Automation with Python

Page-object model is a pattern that you can apply it to develop efficient automation framework. With the page-model, it is possible to minimize maintenance cost. Basically page-object means that your every page is inherited from a base class which includes basic functionalities for every page. If you have some new functionalities that every page should have, you can simple add it to the base class. Base class is like the following: In this part we are creating pages which are inherited from base page. Every page has its own functionalities written as python functions. Some functions return to a new page, it means that these functions leave the current page and produce a new page. You should write as much as functions you need in the assertion part because this is the only part you can use the webdriver functions to interact with web pages . This part can be evaluate as providing data to assertion part.   The last part is related to asserting your test cases against to the

Performance Testing on CI: Locust is running on Jenkins

For a successful Continuous Integration pipeline, there should be jobs for testing the performance of the application. It is necessary if the application is still performing well. Generally performance testing is thought as kinds of activities performed one step before going to live. In general approach it is true but don't forget to test your application's performance as soon as there is an testable software, such as an api end point, functions, and etc. For CI it is a good approach to testing performance after functional testing and just before the deployment of next stage. In this post, I want to share some info about Jenkins and Locust. In my previous post you can find some information about Locust and Jenkins. Jenkins operates the CI environment and Locust is a tool for performance testing. To run the Locust on Jenkins you need command line arguments which control the number of clients ,   hatch rate,  running locust without web interface and there should be so