Skip to main content

Sistem Analisti olarak "Testciyim"

"Yazılım Test Mühendisiyim" aslında ben bir "Test Mühendisi" değilim. Neden mi? Yazılım kelimesi içerisine havalı bir görüntü kattığı için (mi?), aslında test basit bir iş olduğu için ve daha teknik bir görüntü vermek için (mi?), aslında tam olarak ben de ne olduğumu bilmediğim için (mi?), aslında yazılım bilmiyorum ve testten bir gün yazılıma oradan da uzaya çıkmak (geçiş yapmak) için (mi?), aslında ben bilmiyorum neden olduğunu ama öyle (mi?). Hayır! Ben ne olduğumu bildiğim için (bu sefer size sormayacağım, evet ne olduğumu bilmeye çalışıyorum ve ben buyum, "here, what I am!"). Bu yazımda son zamanlarda rastladığım bir sıkıntıyı dile getirmek istedim.

Ben Kimim?
Son zamanlarda firmalarda "test mühendisliği" kavramına farklı açıdan bakmaları yönünde bir trend oluştuğunu farkettim. Bu ise artık firmalarda sadece test işiyle uğraşacak bir takım insanlar barındırmak yerine testi de yapmak istiyecek bir takım insanlar barındırma eğiliminde olduklarıdır. Burada vurgulamak istediğim aslında testin büyük bir işin küçük bir parcaşı olarak görülmesi ve yapılmasının her zaman gerekli olup olmadığı ve yapılırken de yapmak için fazla bilgi ve deneyimin olmasının gerekmediği  anlayıştır. Oysa şunu görmek hiç de zor değil; artık entegrasyonlaşan dünyada (ufacık bir uygulamada bile onlarca entegrasyon noktası görülebilir) sistem üzerinde yapılan ufacık bir değişikliğin nereleri etkileyeceği tam olarak bilinmemektedir. Bu yüzden testlerin iş bazlı kapsamı genelde etki ettiği noktaları kapsaması açısından geniş tutulması gerekmektedir. Buradaki başarı ise sistemi iyi tanıyan kişiler tarafından ortaya konabilir. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir ki sistemi tanımak sadece nelerin etkileneceği bilgisi verebilir fakat etkilenen bileşkenlerin etkilendiği durumları ortaya çıkarmak ve bunları test edebilmek iyi bir test analistliği işidir. Konun özüne dönecek olur isek firmaların test mühendisi yerine sistem/iş analisti barındırmak istemelerinin arkasında yatan nedenlerde burada bahsettiğim konulardır, yani test işini kalitenin varlığını gösteren bir süreçten daha çok büyük ve zor olan bir işin (yazılım geliştirme) daha çok fonksiyonel testleri barındırdan küçük ve çokta önemli olmayan bir parçası olarak görülmesidir.

Şimdi firmalardan hareketle kişiler üzerine yorum yapmak gerekirse şunlar söyleyebilir. Test kapsamında istihdam edilen bir kişiye "sistem analisti" ünvanının verilmesinin getirdiği sonuçlar aslında firmanın beklentilerini karşılar nitelikte olabilir fakat başarı beklemek sadece kötü giden sonuçlar hakkında Polyanacılık yapmaktır. Peki neden test ve analist işini aynı kişi yapamaz? Bu soruya verilecek cevapları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • İşin Küçümsenmesi: Her iki pozisyonda (sistem analisti ve test mühendisi) kendi alanında farklı uzmanlıklardır ve bir birikim gerektirir. Bazı durumlarda test çok teknik bir görünüm kazanırken, analist tarafı, özellikle iş analistliği, çok fazla müşteri odaklı olabilmektedir. Bazı durumlarda ise test işinin büyük bir bölümü uygulamayı test ederken uygulamayı öğrenmek ve analiz etmekle geçer, fakat analiz işi tamamen yeni teknolojilerin entegrasyonunu gerektiren çok fazla karmaşık bir hal alabilir. Bu yüzden her iki işide doğru-düzgün yapabilmek zor bir iştir, yapabilirim demek ilgili alandaki işleri küçümsemek olarak görülebilir. Bu kişilerden uzak durulmalıdır.

  • Konsantrasyon Sorunları: Kendini analist olarak gören bir kişinin test sorumluluğunu yerine getirmesi demek o kişinin testi ek bir iş olarak sıradan bir şekilde yapması demektir. Genel kabul gören anlayışa baktığımızda analistin göreve sorumluluk alanında sistem testlerine katılmak/yapıldığından emin olmak vardır. Yani tam olarak test görevini yerine getirmek yoktur ve buda sistem testleri seviyesindedir. Aslında burada çıkar çatışması bulunmaktadır, bakınız: conflict-of-interest çünkü analistin temel/öncelikli işi sistem üzerindeki bileşenleri kontrol altında tutmak için gerekli araştırmaları/analiz faliyetleri yapmak yani bir yeni bir olay üzerine çözüm üretmektir., ikincil görev olarak sisteme eklenen yeni bileşenlerin testlerini yapmak eklenir. Oysa testçi eline alldığı uygulamayı bozmak için neleri yapması gerektiği üzerine kafa yoran bir kişidir. Çözen X Bozan. (Bu arada proğramcı, her zaman en değerli elemandır yani: Yapan)

  • Aslında Neyim Kaygısı: Bu iki sorumluluğu yerine getirmeye çalışan bir kişinin bir süre sonra kendisine şu soruyu sorması muhtemeldir: "ben aslında tam olarak ne iş yapıyorum". Buna verilecek cevap kişinin yapısıyla alakalı olabilir eğer test mühendisi tanımına daha uygunsa bu sefer aslında ben test mühendisiyim diyebilir. Bu durumda iki işten bir tanesi eksik yapılacaktır.

  • Gelecek Kaygısı: Şöyle bir özgeçmiş gördüğünüzde muhtemelen herkes aynı şeyi düşünür: X firmasında X rolünü şu kadar süre yaptım fakat yaptığım işler büyük bir kısmı Y görevine ait işlerdi. Bunu anlatmak herkes için zor bir durum olabilir çünkü ardında şu soruyla muhattap olabilirsini: "Neden Y görevini yerine getirdiniz?,  X görevi için size güvenmediler mi?, Siz hangisinde kendinizi daha iyi hissediyorsunuz?, Asıl uzmanlık alanınız nedir?" Devir uzmanlaşma devri iken test mühendisliğinde her gün yeni bir alet/edavat ve yeni teknoloji gelişirken ve hatta farklı test görüş açısına sahip olmalarına rağmen test mühendisliğinde önemli rollere sahip kişi ve kuruluşlar yazılım test mühendisliği içerisinde ve uzman seviyesinde farklı görev tanımları üretme mecburiyeti doğmuştur, bakınız ISTQB, James Bach. (Test Analisti, Teknik Test Mühendisi, SDET - Software Development Engineer in Test, Performans Test Mühendisi, . . .) Böylesi bir uzman alanda genel tanım içerisinde yüzeysel olarak test aktivitelerinin yapılması kimse için gerçek anlamda bir gelecek getirmiyor. 

Diğer bir açıdan sistem analisti görevi yapmak isteyen bir test uzmanınında aynı sorunlarla karşılaşması çok doğal bir sonuçtur. Yani bu maddeleri her iki durum için kabul etmek doğru olacaktır. Fakat benim uzmanlık alanım test olduğu için bu boyuttan baktım olaylara.Testin küçümsenmeyecek kadar önemli olduğunu ve başka görev ve sorumlulukla birlikte yapılmaması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Yazımın başındaki neden "test mühendisi" olmadığım ise şöyle özetleyebilirim: test çok geniş bir konu ve farklı uzmanlıklar içeren bir iş biz ise sadece yazılımı test ediyoruz bazı durumlarda yazılımla donanım etkileşimi görmek için donanım açısından düşünmemiz gerekebiliyor fakat iş tanımının sınırı buraya kadar o yüzden "test mühendisi" değil "yazılım test mühendisi" tanımlaması kullanıyorum.


Popular posts for software testing and automation

Selenium Error "Element is not currently interactable and may not be manipulated"

Selenium webdriver can drive different browsers like as Firefox, Chrome or Internet Explorer. These browsers actually cover the majority of internet users, so testing these browsers possibly covers the 90% of the internet users. However, there is no guaranty that the same automation scripts can work without a failure on these three browsers. For this reason, automation code should be error-prone for the browsers you want to cover. The following error is caught when the test script run for Chrome and Internet Explorer, but surprisingly there is no error for the Firefox. Selenium gives an error like below: Traceback (most recent call last):   File "D:\workspace\sample_project\sample_run.py", line 10, in <module>     m.login()   File "D:\workspace\ sample_project \test_case_imps.py", line 335, in login     driver.find_element_by_id("id_username").clear()   File "C:\Python27\lib\site-packages\selenium-2.35.0-py2.7.egg\selenium\webdriver\r

Change Default Timeout and Wait Time of Capybara

One of the biggest challenge for automation is handling timeout problem. Most of the time, timeout is 60 seconds but it may sometimes not enough if you have badly designed asynchronous calls or the third party ajax calls. This makes handling timeout more complex. set large enough to tolerate network related problems. For Selenium based automation frameworks, like Capybara, default Webdriver timeout is set to Net::ReadTimeout (Net::ReadTimeout) Changing ReadTimeout If you have timeout problem for Capybara, it gives an error like above. This means that the page is not fully loaded in given timeout period. Even you can see that page is loaded correctly but webdriver wait until the Ajax calls finish. class BufferedIO #:nodoc: internal use only def initialize (io) @io = io @read_timeout = 60 @continue_timeout = nil @debug_output = nil @rbuf = '' end . . . . . def rbuf_fill beg

Create an Alias for Interactive Console Work: Selenium and Capybara

If you are working on shell most of the time Aliases are very helpfull and time saving. For testing purposes you can use Alias for getting ready your test suites. In this post, I want to explain both running Selenium and Capybara on console and creating aliases for each.  This post is for Windows machines, if you are using Unix-like see   this post . Creating Scripts for Selenium and Capybara First of all, it is assumed that you have installed Selenium and Capybara correctly and they work on your machines. If you haven't installed, you can see my previous posts. I am using the Selenium with Python and the Capybara with Ruby. You can use several different language for Selenium but Capybara works only with Ruby.  Create scripts in a directory called scripts (in your home folder, like as  ~/scripts ) for your automation tool as following, save them as capybara.rb, sel.py :  Creating Aliases Depends on your favourite shell, you need to add the alias to .bashrc bash

Page-Object Pattern for Selenium Test Automation with Python

Page-object model is a pattern that you can apply it to develop efficient automation framework. With the page-model, it is possible to minimize maintenance cost. Basically page-object means that your every page is inherited from a base class which includes basic functionalities for every page. If you have some new functionalities that every page should have, you can simple add it to the base class. Base class is like the following: In this part we are creating pages which are inherited from base page. Every page has its own functionalities written as python functions. Some functions return to a new page, it means that these functions leave the current page and produce a new page. You should write as much as functions you need in the assertion part because this is the only part you can use the webdriver functions to interact with web pages . This part can be evaluate as providing data to assertion part.   The last part is related to asserting your test cases against to the

Performance Testing on CI: Locust is running on Jenkins

For a successful Continuous Integration pipeline, there should be jobs for testing the performance of the application. It is necessary if the application is still performing well. Generally performance testing is thought as kinds of activities performed one step before going to live. In general approach it is true but don't forget to test your application's performance as soon as there is an testable software, such as an api end point, functions, and etc. For CI it is a good approach to testing performance after functional testing and just before the deployment of next stage. In this post, I want to share some info about Jenkins and Locust. In my previous post you can find some information about Locust and Jenkins. Jenkins operates the CI environment and Locust is a tool for performance testing. To run the Locust on Jenkins you need command line arguments which control the number of clients ,   hatch rate,  running locust without web interface and there should be so