Skip to main content

Sürücü Testi Nedir?

"The driving test" olarak geçen ve test nediri açıklamak üzere kullanılan bir benzetmedir. Test klasik olarak sadece bir değerlendirme yani "OK" etiketini yapıştırma değil daha detaylı bir tanım gerektirir. Bir bilgi birikimi ve referans noktalarına dayanarak "işte hatayı buldum!" denilebilir. Diğer boyutuyla yazılım sürecinde küçük bir heycandan öteye gitmeyen aktiviteler topluluğu olur. Bunun sonucunda ise test grupça ve birey olarak değerini kaybeder ve "yalnızlaştırılır".

Nedir

Eğer sürücü çeşitli yolları deneyerek bir rotayı takip eder ve çeşitli manevralar yaparak rotasını güvenli bir şekilde tamamlar ise sürücü testi başarılıdır denir.

Sürüş sırasında rotanın tamamlanmasına engel olabilecek tek bir ciddi hata tüm sürüşün başarısız olmasına sebep olur fakat sürüş sırasında birçok küçük hata şürüşün başarılı sayılmasına engel değildir. Yazılım testi açısından bakıldığında, yazılım birçok küçük hatalar olabilir hatta bunları bulmak uzman test mühendisleri için dahi zor olabilir, yazılım testi bu tip hatalardan ziyade yazılımın konusuna ve önemine göre dikkat alınacak olan ciddi hataların bulunması ve raporlanması olarak açıklanabilir.

Hatalardan tamamen ayıklanmış bir yazılım sadece hayal ürünüdür fakat hataların kontrol edildiği, risk değerlendirilmesi yapıldığı ve raporlandığı test anlayışı daha uygulanabilir bir test anlayışıdır.

ISTQB’ye Göre Test

Sürücü benzetmesinden yola çıkarak testin tanımını ISTQB aşağıdaki gibi 6 farklı başlık altında değerlendirir. 

1. Proses (process)
Test tek bir aktiviteden ziyade bir süreçtir. Belli kaideleri vardır ve herbir olgu bu kurallar içinde değerlendirilir. Sürecin kalitesi aslında işletilen testin de kalitesini verir. Test kalite içerisinde en önemli başlıktı fakat test bir süreç dahilinde işletiliyorsa.

2. SLDC boyunca Test Yapılır
Test sadece geliştirme tamamlandıktan sonra yapılan ve burada biten bir activite değil SDLC’nin her bir evresinde değişik test tipleri işletilerek yazılım sürecine katkıda bulunulur. Unutmayınızki iyi SDLC’nin erken evrelerinde bulunan hatalar kolay çözülebilir ve daha düşük maliyetler harçanır.

3. Statik (static) ve Dinamik (dynamic) testler vardır
Test sadece kara kutu (black box) değil aynı zamanda beyaz kutu (white box) ve gri kutu (gray box) testleride kapsamaktadır. Testin alanı sadece ekran karşısından bilenin fonksiyonların doğru çalışmasını kontrol etmek değil ilerde değinileceği gibi daha geniş bir kapsamı vardır.

4. Planlama (planning)
Test planı teste hazırlık kısmında yapılır ve buna bağlı kalmak şarttır.

5. Hazırlanma (preparation)
Testle ilgili herşey bu evrede hazırlanır ve teste başlama kriterlerinin (start enterance criteria) oluşmasıyla teste başlanır. Test sonlandırma kriterleri (test exit criteria) ile de test sonlandırılır.

6. Değerlendirme (eveluation)
Test sonladırılması ile test sonuçları değerlendirilir.

Yalnızlaştırılmak

Test grubuna yeterli önemin verilememesi veya test grubunun henüz rüştünü ispat edememesi sonucunda yazılım geliştirme sürecine dahil edilmemesi anlamına gelir. Peki test yapması için maaş ödenen mühendisler neden sürece dahil olmamasına rağmen varlığıu devam eder. Buda basittir: çünkü kimse test grubunun aldığı sorumluluğu almak istemez. Herkes başarı durumunda "ben de burdayım" diyebilir fakat çatlak-patlak durumunda kimse "o hatade benimde katkım oldu" demez, diyebilemez.
Popular posts for software testing and automation

Selenium Error "Element is not currently interactable and may not be manipulated"

Selenium webdriver can drive different browsers like as Firefox, Chrome or Internet Explorer. These browsers actually cover the majority of internet users, so testing these browsers possibly covers the 90% of the internet users. However, there is no guaranty that the same automation scripts can work without a failure on these three browsers. For this reason, automation code should be error-prone for the browsers you want to cover. The following error is caught when the test script run for Chrome and Internet Explorer, but surprisingly there is no error for the Firefox. Selenium gives an error like below: Traceback (most recent call last):   File "D:\workspace\sample_project\sample_run.py", line 10, in <module>     m.login()   File "D:\workspace\ sample_project \test_case_imps.py", line 335, in login     driver.find_element_by_id("id_username").clear()   File "C:\Python27\lib\site-packages\selenium-2.35.0-py2.7.egg\selenium\webdriver\r

Change Default Timeout and Wait Time of Capybara

One of the biggest challenge for automation is handling timeout problem. Most of the time, timeout is 60 seconds but it may sometimes not enough if you have badly designed asynchronous calls or the third party ajax calls. This makes handling timeout more complex. set large enough to tolerate network related problems. For Selenium based automation frameworks, like Capybara, default Webdriver timeout is set to Net::ReadTimeout (Net::ReadTimeout) Changing ReadTimeout If you have timeout problem for Capybara, it gives an error like above. This means that the page is not fully loaded in given timeout period. Even you can see that page is loaded correctly but webdriver wait until the Ajax calls finish. class BufferedIO #:nodoc: internal use only def initialize (io) @io = io @read_timeout = 60 @continue_timeout = nil @debug_output = nil @rbuf = '' end . . . . . def rbuf_fill beg

Page-Object Pattern for Selenium Test Automation with Python

Page-object model is a pattern that you can apply it to develop efficient automation framework. With the page-model, it is possible to minimize maintenance cost. Basically page-object means that your every page is inherited from a base class which includes basic functionalities for every page. If you have some new functionalities that every page should have, you can simple add it to the base class. Base class is like the following: In this part we are creating pages which are inherited from base page. Every page has its own functionalities written as python functions. Some functions return to a new page, it means that these functions leave the current page and produce a new page. You should write as much as functions you need in the assertion part because this is the only part you can use the webdriver functions to interact with web pages . This part can be evaluate as providing data to assertion part.   The last part is related to asserting your test cases against to the

Create an Alias for Interactive Console Work: Selenium and Capybara

If you are working on shell most of the time Aliases are very helpfull and time saving. For testing purposes you can use Alias for getting ready your test suites. In this post, I want to explain both running Selenium and Capybara on console and creating aliases for each.  This post is for Windows machines, if you are using Unix-like see   this post . Creating Scripts for Selenium and Capybara First of all, it is assumed that you have installed Selenium and Capybara correctly and they work on your machines. If you haven't installed, you can see my previous posts. I am using the Selenium with Python and the Capybara with Ruby. You can use several different language for Selenium but Capybara works only with Ruby.  Create scripts in a directory called scripts (in your home folder, like as  ~/scripts ) for your automation tool as following, save them as capybara.rb, sel.py :  Creating Aliases Depends on your favourite shell, you need to add the alias to .bashrc bash

Performance Testing on CI: Locust is running on Jenkins

For a successful Continuous Integration pipeline, there should be jobs for testing the performance of the application. It is necessary if the application is still performing well. Generally performance testing is thought as kinds of activities performed one step before going to live. In general approach it is true but don't forget to test your application's performance as soon as there is an testable software, such as an api end point, functions, and etc. For CI it is a good approach to testing performance after functional testing and just before the deployment of next stage. In this post, I want to share some info about Jenkins and Locust. In my previous post you can find some information about Locust and Jenkins. Jenkins operates the CI environment and Locust is a tool for performance testing. To run the Locust on Jenkins you need command line arguments which control the number of clients ,   hatch rate,  running locust without web interface and there should be so