Skip to main content

Statik Test Teknikleri


Statik test teknikleri yazılımın ürününe değil yazılımın ortaya çıkması için gerekli kod, gereksinim, döküman gibi çıktıların test edilmesiyle ilgilidir. Yani yazılım çalıştırılmaz uygun tekniklerle çıktıların üzerinden geçilir. Bu yüzden statik test teknikleri olarak anılır. Bu tür test tekniklerini yazar hem kendisi yapabilir hem de uzman kişilerden yardımlar alarak grup biçimde de yapılabilir. 

Bireysel olarak yapılan gözden geçirme yöntemleri yazılımcının kendisinin yaptığı test yöntemleridir. Yazar bu yöntemlerle grup gözden geçirmeleri öncesinde kendi hatalarını azaltarak daha olgun bir bir çıktı ortaya koymak maksatıyla yapar. Bireysel statik test aktivitelerinde aşşağıdaki teknikler vardır:
  • Desk Checking (masada kontrol):Yazılan kodun çıktısı alınır ve yazılımcı masa başında bilgisayardan yardım almadan satır satır kod üzerinden geçerek olayı simule etmiş olur. Yazılımcı mantık sorguları kontrol eder ve hataları kendi bulur.
  •  Proof Reading (uzman deneyimi): Daha önceden yapılmış ve sorunsuz çalışan uzmanlar tarafından hazırlanmış kod, algoritma vb., dökümanları okuyarak kendi çıktılarını test edilir.
Grup olarak yapılan gözden geçirmler ise konuda uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılır. Burada amaç sistematik bir şekilde ön yargılardan uzaklaşarak başka kişilerin yakayabileceği hata veya hataya sebep verebilecek zayıf yapıları ortadan kaldırmak amaçlanır. Grup gözden geçirmeleri aşşağıdaki methodlardan oluşur.
  • Reviews (Gözden geçirme): Formal ya da informal yapılabilir. Formal yapılan gözden geçirmeler hazırlıklı ve zamanlaması önceden planlanmış olur. Uzmanlar konuyu değerlendirerek kendi fikirlierini ortaya koyar ve bir ortak karar çıkması durumunda uygulamasına geçilir. İnformal olarak yapılan gözden geçirmeler genelde hazırlıksız ve kısa görüşmeler şeklinde gerçekleşir. Formal bir teknik gözden geçirme yöntemlerinde (formal technical review) şu roller vardır: 
   • Yönetici (manager): planlama yapar, başarı kriterlerinin doğruğunu kontrol eder
   • Moderatör (moderator, leader): toplantıyı yönlendirir, toplantı sırasında söz hakkı verir, bir sonraki toplatıyı organize eder
   • Yazar (author): yazılım çıktısının birince dereceden sorumlusu
   • Gözlemci (reviewer, checker, inspector): değişik profillerde olan (teknik veya iş) uzman kişilerden oluşur. Bulguları inceler ve doğruluğunu kontrol eder.
   • Yazıcı (scribe, recorder): toplantı sırasında tüm bulguları kayıt altına alır.
  • Walkthrough (üzerinden geçme): Planlı bir şekilde ve öncesinde katılımcıların hazırlanarak katıldığı görüşmelerdir. Walkthrough’da dökümanın veya kodun sahibi toplantıda çıktıların üzerinden satır satır geçer yani toplantıyı yazar yönetir. Katılımcılar genelde inspectorlar, kod veya dökümanın yazarı, teknik uzmanlar şeklinde olur.
  • Inspection (inceleme): En formal olan gözden geçirme tekniğidir. Moderatör tarafından yönetilir. Planlı, dökümante ve araçlar yardımı ile yapılır. Gözden geçirme sırasında saptanan hatalar raporlanır ve düzeltilmesi için yazılımcıya haber verilir ve tüm bulgular düzeltilene kadar süreç devam ettirilir . Bu sayede inspector (inceleyeciler) ile kodu yazan kişi ortak kanıya vardıklarında süreç tamamlanmış olur ve onaylanan kod, döküman bir sonraki sürece geçer.


Doğru Kişinin Seçimi
Kaynak: http://www.notecolon.info/2011/12/testing-peer-reviews.html

Popular posts for software testing and automation

Selenium Error "Element is not currently interactable and may not be manipulated"

Selenium webdriver can drive different browsers like as Firefox, Chrome or Internet Explorer. These browsers actually cover the majority of internet users, so testing these browsers possibly covers the 90% of the internet users. However, there is no guaranty that the same automation scripts can work without a failure on these three browsers. For this reason, automation code should be error-prone for the browsers you want to cover. The following error is caught when the test script run for Chrome and Internet Explorer, but surprisingly there is no error for the Firefox. Selenium gives an error like below: Traceback (most recent call last):   File "D:\workspace\sample_project\sample_run.py", line 10, in <module>     m.login()   File "D:\workspace\ sample_project \test_case_imps.py", line 335, in login     driver.find_element_by_id("id_username").clear()   File "C:\Python27\lib\site-packages\selenium-2.35.0-py2.7.egg\selenium\webdriver\r

Change Default Timeout and Wait Time of Capybara

One of the biggest challenge for automation is handling timeout problem. Most of the time, timeout is 60 seconds but it may sometimes not enough if you have badly designed asynchronous calls or the third party ajax calls. This makes handling timeout more complex. set large enough to tolerate network related problems. For Selenium based automation frameworks, like Capybara, default Webdriver timeout is set to Net::ReadTimeout (Net::ReadTimeout) Changing ReadTimeout If you have timeout problem for Capybara, it gives an error like above. This means that the page is not fully loaded in given timeout period. Even you can see that page is loaded correctly but webdriver wait until the Ajax calls finish. class BufferedIO #:nodoc: internal use only def initialize (io) @io = io @read_timeout = 60 @continue_timeout = nil @debug_output = nil @rbuf = '' end . . . . . def rbuf_fill beg

Create an Alias for Interactive Console Work: Selenium and Capybara

If you are working on shell most of the time Aliases are very helpfull and time saving. For testing purposes you can use Alias for getting ready your test suites. In this post, I want to explain both running Selenium and Capybara on console and creating aliases for each.  This post is for Windows machines, if you are using Unix-like see   this post . Creating Scripts for Selenium and Capybara First of all, it is assumed that you have installed Selenium and Capybara correctly and they work on your machines. If you haven't installed, you can see my previous posts. I am using the Selenium with Python and the Capybara with Ruby. You can use several different language for Selenium but Capybara works only with Ruby.  Create scripts in a directory called scripts (in your home folder, like as  ~/scripts ) for your automation tool as following, save them as capybara.rb, sel.py :  Creating Aliases Depends on your favourite shell, you need to add the alias to .bashrc bash

Page-Object Pattern for Selenium Test Automation with Python

Page-object model is a pattern that you can apply it to develop efficient automation framework. With the page-model, it is possible to minimize maintenance cost. Basically page-object means that your every page is inherited from a base class which includes basic functionalities for every page. If you have some new functionalities that every page should have, you can simple add it to the base class. Base class is like the following: In this part we are creating pages which are inherited from base page. Every page has its own functionalities written as python functions. Some functions return to a new page, it means that these functions leave the current page and produce a new page. You should write as much as functions you need in the assertion part because this is the only part you can use the webdriver functions to interact with web pages . This part can be evaluate as providing data to assertion part.   The last part is related to asserting your test cases against to the

Performance Testing on CI: Locust is running on Jenkins

For a successful Continuous Integration pipeline, there should be jobs for testing the performance of the application. It is necessary if the application is still performing well. Generally performance testing is thought as kinds of activities performed one step before going to live. In general approach it is true but don't forget to test your application's performance as soon as there is an testable software, such as an api end point, functions, and etc. For CI it is a good approach to testing performance after functional testing and just before the deployment of next stage. In this post, I want to share some info about Jenkins and Locust. In my previous post you can find some information about Locust and Jenkins. Jenkins operates the CI environment and Locust is a tool for performance testing. To run the Locust on Jenkins you need command line arguments which control the number of clients ,   hatch rate,  running locust without web interface and there should be so