Skip to main content

Test Psikolojisi

Kişi bir işi icra ederken içerisinde bulunduğu durumdan bağımsız, diğer durumları yok sayarak çalışması imkansızdır. Fakat profesyonellik tanımlanırken kişinin konu üstünde derinlemesine bilgi birikimi ve bu bilgi birikimini etik kayğılarınıda önemseyerek uygulayanlardır denir, bakınız. Bu boyutta bakıldığında test profesyonellerinin işlerini icra ederken daha karmaşık test psikolojisinde olabilirler. 

Test ve kalite grubu denildiği zaman bir çok grubun ortak çıkarlarının olduğu yazılım ekibinden bahsedilir. Genel olarakta yazılım yaşam döngüsünün sonunda yeralmasından dolayı da zaman kısıtlamasından en fazla zarar gören gruptur. Bu yüzden  belli baskıları üzerinde hisseder. Zamanında çıkmak ayrıca sorunları çabuk bulmak; proje yöneticileri, yazılım müdürleri, pazarlama müdürleri vb. gibi pozisyondaki kişilerin çıkan bulgulardan haberdar edilmesi ve ayrıca projeyi sabote etmediğini göstermek gibi bazı sorunlarla boğuşmak zorunda kalabilir. Tüm bunların etkisi ve profesyonelce çalışma ilkelerini yerine getirmenin sebep olduğu kaygılarla toplamına test psikolojisi denir.

Test Mühendisi Nasıl Birisi Olmalı

Test bir süreçtir! Bu yüzden uygulamanın bir özelliğinden öte uygulamanın hayat döngüsünün test edilmesi gerekmektedir. Uygulamanın tüm yönleri ele alınmalı; gereksinimlerden yola çıkarak uygulamanın istenilene nekadar yakın?, İstenilenin de ideale nekadar yakın? gibi sorular karşısında pratik cevap verebilen kişilerin test mühendisliğini tercih etmeleri gerekir.

Ayrıca geliştirme süreçleri herzaman ideal yapıda olmayabiliyor bununla birlikte planan sürelerde sapmalardan dolayı uygulamanın teste hazır olmasındaki gecikmeler test süresinin kısalmasına veya testin amacının değiştirilmesine neden olabiliyor. Testten sorumlu kişilerin bu durumu iyi yönetmeleri gerekmektedir. İletişim yetenekleri güçlü ve test süreçlerini uygulatmak gibi hedefleri olan kişiler olmalıdır. Bir yazılım ekibinde süreçler nekadar zayıfsa oradan çıkacak ürünlerde okadar zayıf olur bu yüzden test ekinin daha kaliteli  ve hedefleri daha net olması gerekir.

Test ortamı çeşitli sebeplerden dolayı herzaman ideal yapıda olmayabilir  bu durumda test mühendisi, ideal test ortami ile mevcut test ortamı arasındaki farkı bilmeli ve test edilemeyen fonksiyon yayınlanan ortamda ne gibi hatalara sebep olacağını analiz edebilen özellikte olmalı. 

Özetle şu özellikler olması daha iyi test uzmanı yapar:
 • Test müdendisi, lideri veya yöneticisi süreç hakkında bilgili ve iletişim kurmakta zorlanmayan, test sürecini uygulamak gibi hedefleri olan kişilller olmalıdır.
 • Geliştirme ortamı kötü bile olsa test ortamı daima ideal yapıya daha yakın tutmak gibi hedefları olan
 • Test ortamı ile ideal test ortamı arasındaki farkı bilen ve bu farklılıktan dolayı ortaya çıkabilecek sorunları analiz edebilen özellikte olmalı
 • Yani analiz yeteneği olmalı
 • Zamanı iyi yönetmek gibi yeteneği olmalı
 • Süpermen'de olabilir:)

 

Test Mühendisinin İhtiyaçları

Test yapabilmek için bazı yetkilerin ve hakların organizasyonda test mühendislerine tanınması gerekmektedir. Bu yetkiler sayesinde testciler, daha iyi test yapma, saptanan hataları tarafsız bir şekilde raporlama ve çözdürebilme kabiliyeti kazanır. Test bir süreç olmasından dolayı, test süreçlerinde saptanan hataları düzeltme yetkisiyle birlikte daha iyi test yapabilmenin önü açılabilir.

Şu bilgi ve yetkiler test mühendisine verilmeli:
 • Süreç hakkında tam bilgi
 • Yazılımın içeriği hakkında bilgi
 • Teste gelen kodun tamamlanmış olması
 • Uzmanlık alanı olarak kabul görülmesi
 • Hataları bulma hakkı
 • Test planı ve detaylandırılmasında söz hakkı
 • Ciddi hataları raporlama yetkisi (tekrar gözlenemeyen)
 • Gelecekteki hata seviyesi hakkında öngörüde bulunma
 • Test süreçlerini iyileştirme yetkisi

 

Test Mühendisinin Yapması Gerekenler

Testcinin görevi atanan yazılımı belirlenen test planına uyarak testlerini gerçekleştirmektir. Burada amaç ise yazılımın gereksinimlerinin onaylanması ve doğrulanmasıdır (verification and validation). Bu işi gerçekleştirirken bulunan hatalar tarafsız ve herkesin anlayacağı bir şekilde raporlanmalı ve unutulmamılıdır ki yazılımcı değil yazılım test ediliyor bu yüzden hatalar tekrar kontrol edilmeli ve kibar bir dil kullanılmalıdır.

Şu kriterlere test mühendisleri dikkat etmeli:
 • Test planını takip etmek
 • Hataları tarafsız ve gerçekçi raporlamak
 • Hatayı raporlamadan önce kontrol etmek
 • Yazılımcıyı değil yazılımı test ettiğinin bilincinde olmak
 • Riskleri tarafsız değerlendirmek
 • Hataları önceliklendirmek (prioritise)
 • Gerçekleri paylaşmak
 
http://www.michaelcovel.com/2012/05/03/rules-systems-psychology-philosophy-all-come-before-software/
 

Popular posts for software testing and automation

Selenium Error "Element is not currently interactable and may not be manipulated"

Selenium webdriver can drive different browsers like as Firefox, Chrome or Internet Explorer. These browsers actually cover the majority of internet users, so testing these browsers possibly covers the 90% of the internet users. However, there is no guaranty that the same automation scripts can work without a failure on these three browsers. For this reason, automation code should be error-prone for the browsers you want to cover. The following error is caught when the test script run for Chrome and Internet Explorer, but surprisingly there is no error for the Firefox. Selenium gives an error like below: Traceback (most recent call last):   File "D:\workspace\sample_project\sample_run.py", line 10, in <module>     m.login()   File "D:\workspace\ sample_project \test_case_imps.py", line 335, in login     driver.find_element_by_id("id_username").clear()   File "C:\Python27\lib\site-packages\selenium-2.35.0-py2.7.egg\selenium\webdriver\r

Change Default Timeout and Wait Time of Capybara

One of the biggest challenge for automation is handling timeout problem. Most of the time, timeout is 60 seconds but it may sometimes not enough if you have badly designed asynchronous calls or the third party ajax calls. This makes handling timeout more complex. set large enough to tolerate network related problems. For Selenium based automation frameworks, like Capybara, default Webdriver timeout is set to Net::ReadTimeout (Net::ReadTimeout) Changing ReadTimeout If you have timeout problem for Capybara, it gives an error like above. This means that the page is not fully loaded in given timeout period. Even you can see that page is loaded correctly but webdriver wait until the Ajax calls finish. class BufferedIO #:nodoc: internal use only def initialize (io) @io = io @read_timeout = 60 @continue_timeout = nil @debug_output = nil @rbuf = '' end . . . . . def rbuf_fill beg

Create an Alias for Interactive Console Work: Selenium and Capybara

If you are working on shell most of the time Aliases are very helpfull and time saving. For testing purposes you can use Alias for getting ready your test suites. In this post, I want to explain both running Selenium and Capybara on console and creating aliases for each.  This post is for Windows machines, if you are using Unix-like see   this post . Creating Scripts for Selenium and Capybara First of all, it is assumed that you have installed Selenium and Capybara correctly and they work on your machines. If you haven't installed, you can see my previous posts. I am using the Selenium with Python and the Capybara with Ruby. You can use several different language for Selenium but Capybara works only with Ruby.  Create scripts in a directory called scripts (in your home folder, like as  ~/scripts ) for your automation tool as following, save them as capybara.rb, sel.py :  Creating Aliases Depends on your favourite shell, you need to add the alias to .bashrc bash

Page-Object Pattern for Selenium Test Automation with Python

Page-object model is a pattern that you can apply it to develop efficient automation framework. With the page-model, it is possible to minimize maintenance cost. Basically page-object means that your every page is inherited from a base class which includes basic functionalities for every page. If you have some new functionalities that every page should have, you can simple add it to the base class. Base class is like the following: In this part we are creating pages which are inherited from base page. Every page has its own functionalities written as python functions. Some functions return to a new page, it means that these functions leave the current page and produce a new page. You should write as much as functions you need in the assertion part because this is the only part you can use the webdriver functions to interact with web pages . This part can be evaluate as providing data to assertion part.   The last part is related to asserting your test cases against to the

Performance Testing on CI: Locust is running on Jenkins

For a successful Continuous Integration pipeline, there should be jobs for testing the performance of the application. It is necessary if the application is still performing well. Generally performance testing is thought as kinds of activities performed one step before going to live. In general approach it is true but don't forget to test your application's performance as soon as there is an testable software, such as an api end point, functions, and etc. For CI it is a good approach to testing performance after functional testing and just before the deployment of next stage. In this post, I want to share some info about Jenkins and Locust. In my previous post you can find some information about Locust and Jenkins. Jenkins operates the CI environment and Locust is a tool for performance testing. To run the Locust on Jenkins you need command line arguments which control the number of clients ,   hatch rate,  running locust without web interface and there should be so